Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131636 [url] => /a/10001/201907/70f110f0b0aa3077c8dc73b783c7028b.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563790251 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.22】《法眼》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/102549.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131636 [url] => /a/10001/201907/70f110f0b0aa3077c8dc73b783c7028b.JPG ) ) [id] => 102549 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 382 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 382 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1131384 [url] => /a/10001/201907/9cc31a99a7a03b23307b1667939b2fed.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563787112 [sort] => 0 [title] => 福州戚公祠:颂闽海雄风 传历史文脉 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/102519.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1131384 [url] => /a/10001/201907/9cc31a99a7a03b23307b1667939b2fed.jpeg ) ) [id] => 102519 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 603 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 603 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1129731 [url] => /a/10001/201907/dc8e0f452404d87c9f5800e31d9e9216.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563707022 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.21】《法眼》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/102333.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1129731 [url] => /a/10001/201907/dc8e0f452404d87c9f5800e31d9e9216.png ) ) [id] => 102333 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1128939 [url] => /a/10001/201907/c7f9f9f4d789624fa40a6116194c74bc.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563693378 [sort] => 0 [title] => 来福州这座古厝 感受荡气回肠的英烈事迹 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/102279.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1128939 [url] => /a/10001/201907/c7f9f9f4d789624fa40a6116194c74bc.png ) ) [id] => 102279 [tran_published] => 07-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 597 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 597 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127781 [url] => /a/10001/201907/706410a07732558e220733a1f6d176a3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563619848 [sort] => 0 [title] => 古镇悠悠,这一站,寻访陈氏古厝…… [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/102180.html [tags] => Array ( [0] => 陈氏 [1] => 宗祠 [2] => 螺洲 [3] => 五楼 [4] => 古厝 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 20499 [2] => 19192 [3] => 5738 [4] => 88938 [5] => 25461 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,229,230,224,228, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127781 [url] => /a/10001/201907/706410a07732558e220733a1f6d176a3.jpeg ) ) [id] => 102180 [tran_published] => 07-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1098 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 60 [digg] => 0 [all_pv] => 1098 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 陈氏 [1] => 宗祠 [2] => 螺洲 [3] => 五楼 [4] => 古厝 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1127799 [url] => /a/10001/201907/ce5616b4441e33072faa242a330d9b52.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563614389 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.20】《法眼》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/102135.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1127799 [url] => /a/10001/201907/ce5616b4441e33072faa242a330d9b52.png ) ) [id] => 102135 [tran_published] => 07-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 443 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 443 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126851 [url] => /a/10001/201907/0130771101eae19fcbab498c8c69b7f9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563534274 [sort] => 0 [title] => 好亮!夜晚的福州这里好靓! [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/101997.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福道 [2] => 出福道 [3] => 好亮 [4] => 之美 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 4766 [3] => 116304 [4] => 116307 [5] => 62766 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,230,229, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126851 [url] => /a/10001/201907/0130771101eae19fcbab498c8c69b7f9.jpeg ) ) [id] => 101997 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1101 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 59 [digg] => 0 [all_pv] => 1101 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福道 [2] => 出福道 [3] => 好亮 [4] => 之美 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1126824 [url] => /a/10001/201907/4edc3076fb34400bddada8be4b8c89d6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563533980 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.19】《法眼》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/101985.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1126824 [url] => /a/10001/201907/4edc3076fb34400bddada8be4b8c89d6.jpeg ) ) [id] => 101985 [tran_published] => 07-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 557 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 557 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1125402 [url] => /a/10001/201907/1d89a074150de33f7791bf4883b44aa3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563454125 [sort] => 0 [title] => 拖家带口高速逆行!一检查司机竟然还...... [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/101811.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1125402 [url] => /a/10001/201907/1d89a074150de33f7791bf4883b44aa3.png ) ) [id] => 101811 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 680 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 680 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1125378 [url] => /a/10001/201907/205a15453dd26f7012db7ecdee506c6a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563453939 [sort] => 0 [title] => 马尾区检察院依法起诉涉恶集团案件 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/101808.html [tags] => Array ( [0] => 聚众斗殴 [1] => 有期徒刑 [2] => 寻衅滋事 [3] => 马尾区 [4] => 被告人 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 53624 [2] => 22211 [3] => 54091 [4] => 205 [5] => 2634 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1125378 [url] => /a/10001/201907/205a15453dd26f7012db7ecdee506c6a.jpeg ) ) [id] => 101808 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 538 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 538 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 聚众斗殴 [1] => 有期徒刑 [2] => 寻衅滋事 [3] => 马尾区 [4] => 被告人 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124868 [url] => /a/10001/201907/5e6b5bdefc2a0528fba14840d0bba00f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563447805 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.18】《法眼》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/101766.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124868 [url] => /a/10001/201907/5e6b5bdefc2a0528fba14840d0bba00f.png ) ) [id] => 101766 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1124544 [url] => /a/10001/201907/4f19f7acf871aa0a7e536dbb7ea9f661.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563430553 [sort] => 0 [title] => 手指划破用嘴嘬?小心感染! [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/101703.html [tags] => Array ( [0] => 致病菌 [1] => 责编 [2] => 伤口 [3] => 朱艺 [4] => 口腔 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 116115 [2] => 50039 [3] => 7437 [4] => 116118 [5] => 2347 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1124544 [url] => /a/10001/201907/4f19f7acf871aa0a7e536dbb7ea9f661.jpeg ) ) [id] => 101703 [tran_published] => 07-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 641 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 17 [digg] => 0 [all_pv] => 641 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 致病菌 [1] => 责编 [2] => 伤口 [3] => 朱艺 [4] => 口腔 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1123485 [url] => /a/10001/201907/19cc81fedc7924c301e182c96403ca77.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563361546 [sort] => 0 [title] => 【2019.7.17】《法眼》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/101535.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1123485 [url] => /a/10001/201907/19cc81fedc7924c301e182c96403ca77.jpeg ) ) [id] => 101535 [tran_published] => 07-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 545 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 545 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1123347 [url] => /a/10001/201907/4122608f366407041e97b514d8410cad.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563355574 [sort] => 0 [title] => 揭秘!台风是这样“炼”成的 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/101523.html [tags] => Array ( [0] => 台风 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 255 [1] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1123347 [url] => /a/10001/201907/4122608f366407041e97b514d8410cad.png ) ) [id] => 101523 [tran_published] => 07-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 578 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 578 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台风 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1123341 [url] => /a/10001/201907/91ae704cf7a1ea9650db828b0da9c24a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1563354479 [sort] => 0 [title] => 福州话Rap上线!一起来唱方言版“生活垃圾分类歌” [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/101520.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾分类 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 41151 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1123341 [url] => /a/10001/201907/91ae704cf7a1ea9650db828b0da9c24a.jpeg ) ) [id] => 101520 [tran_published] => 07-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1067 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 52 [digg] => 0 [all_pv] => 1067 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 垃圾分类 ) ) [author] => Array ( ) ) 1