Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837432 [url] => /a/10001/201903/b82329a8019caf990140b65c381a6476.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553079743 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.20】《法眼》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/75297.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837432 [url] => /a/10001/201903/b82329a8019caf990140b65c381a6476.jpeg ) ) [id] => 75297 [pv] => 526 [virtual_pv] => 462 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 526 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837249 [url] => /a/10001/201903/79f2af23b60da31a01732414448e0c5d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553076848 [sort] => 0 [title] => 逞凶斗狠、拉帮结派 最长刑期19年 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/75276.html [tags] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 被告人 [2] => 人民法院 [3] => 内保 [4] => 19 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1122 [1] => 3300 [2] => 2634 [3] => 2078 [4] => 97215 [5] => 50643 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837249 [url] => /a/10001/201903/79f2af23b60da31a01732414448e0c5d.jpeg ) ) [id] => 75276 [pv] => 498 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 498 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 被告人 [2] => 人民法院 [3] => 内保 [4] => 19 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837252 [url] => /a/10001/201903/7e76fc2f64095881447bc7ee8eb6f655.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553076723 [sort] => 0 [title] => 看油菜花何须去婺源,福州这里,花都开好了 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/75270.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837252 [url] => /a/10001/201903/7e76fc2f64095881447bc7ee8eb6f655.png ) ) [id] => 75270 [pv] => 595 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 595 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 834201 [url] => /a/10001/201903/bec180a78d67c27657d028761fc31410.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552992767 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.19】《法眼》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/75036.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 834201 [url] => /a/10001/201903/bec180a78d67c27657d028761fc31410.png ) ) [id] => 75036 [pv] => 515 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [tran_published] => 03-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 515 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 834033 [url] => /a/10001/201903/627ad26043dcdf06b9435e30f2d984c9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552989332 [sort] => 0 [title] => 病人家属手机被盗,民警火速破案!嫌疑人居然是…… [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/75027.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,224,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 834033 [url] => /a/10001/201903/627ad26043dcdf06b9435e30f2d984c9.jpeg ) ) [id] => 75027 [pv] => 612 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [tran_published] => 03-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 612 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 833970 [url] => /a/10001/201903/ae1ffb82639ac5dc16e13ebdf28da91c.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552988337 [sort] => 0 [title] => “丢垃圾”这门课,你真的学会了吗? [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/75018.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 18679 [3] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 833970 [url] => /a/10001/201903/ae1ffb82639ac5dc16e13ebdf28da91c.png ) ) [id] => 75018 [pv] => 526 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 2 [tran_published] => 03-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 526 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 831372 [url] => /a/10001/201903/922a874718ce5fc9ac6eeeeeca98118e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552906863 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.18】《法眼》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/74805.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 831372 [url] => /a/10001/201903/922a874718ce5fc9ac6eeeeeca98118e.png ) ) [id] => 74805 [pv] => 465 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [tran_published] => 03-18 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 465 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828633 [url] => /a/10001/201903/54011bae54fb530b10957bbde2d08a72.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821281 [sort] => 0 [title] => 气象日专属福利!福州这两辆公交车可以免费坐 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/74586.html [tags] => Array ( [0] => 气象日 [1] => 公交车 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 96588 [2] => 10593 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828633 [url] => /a/10001/201903/54011bae54fb530b10957bbde2d08a72.jpeg ) ) [id] => 74586 [pv] => 450 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 1 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 450 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 气象日 [1] => 公交车 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828525 [url] => /a/10001/201903/ca5be3a9a06092c86462ca343f811bb7.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552819996 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.17】《法眼》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/74574.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828525 [url] => /a/10001/201903/ca5be3a9a06092c86462ca343f811bb7.png ) ) [id] => 74574 [pv] => 524 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 524 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825897 [url] => /a/10001/201903/05918a26859e4e8a07385fe18310d5e7.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552735268 [sort] => 0 [title] => 【2019.3.16】《法眼》 [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/74418.html [tags] => Array ( [0] => 【2019.3.16】《法眼》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 50664 [1] => 96423 ) [appid] => 1 [catids] => ,217, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825897 [url] => /a/10001/201903/05918a26859e4e8a07385fe18310d5e7.jpeg ) ) [id] => 74418 [pv] => 450 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 450 [source] => 法眼 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 法眼 ) [2] => Array ( [0] => 【2019.3.16】《法眼》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825804 [url] => /a/10001/201903/8dc9f10e0ea845a7b897448ec26bf65e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552732131 [sort] => 0 [title] => 15年一贯制!4大校部!延安中学教育集团来了! [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/74412.html [tags] => Array ( [0] => 中学 [1] => 教育 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1605 [1] => 3300 [2] => 1101 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,228,224,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825804 [url] => /a/10001/201903/8dc9f10e0ea845a7b897448ec26bf65e.jpeg ) ) [id] => 74412 [pv] => 758 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 33 [digg] => 2 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 758 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 中学 [1] => 教育 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825606 [url] => /a/10001/201903/61792d74b6284d1b68e0f58ac4053fc2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552730526 [sort] => 0 [title] => 惊险一幕!车辆行驶途中,迎面砸来了一个“塔吊节” [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/74403.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825606 [url] => /a/10001/201903/61792d74b6284d1b68e0f58ac4053fc2.png ) ) [id] => 74403 [pv] => 504 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 504 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822522 [url] => /a/10001/201903/9e63004f3ce219047db4311dbfa54f3b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552652838 [sort] => 0 [title] => 这场普法活动,和每个人的信用消费都有关! [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/74289.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822522 [url] => /a/10001/201903/9e63004f3ce219047db4311dbfa54f3b.png ) ) [id] => 74289 [pv] => 636 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 636 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822474 [url] => /a/10001/201903/aee533bcdd5b7b63227a26632ddef6b6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552650895 [sort] => 0 [title] => 诚信实验:“无人售卖”,是逃单占便宜还是自觉支付? [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/74286.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,224,228,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822474 [url] => /a/10001/201903/aee533bcdd5b7b63227a26632ddef6b6.png ) ) [id] => 74286 [pv] => 920 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 6 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 920 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822387 [url] => /a/10001/201903/9e9215f5eda7e03da5c1cf54956c7921.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552650599 [sort] => 0 [title] => 福州“无人”花摊坚守9年成佳话,全靠它在支撑…… [url] => http://vimaxfaq.com/xw110143/p/74280.html [tags] => Array ( [0] => 诚信 [1] => 花摊 [2] => 农林 [3] => 责编 [4] => 支付 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 17709 [2] => 96291 [3] => 42897 [4] => 50039 [5] => 5439 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822387 [url] => /a/10001/201903/9e9215f5eda7e03da5c1cf54956c7921.png ) ) [id] => 74280 [pv] => 801 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 22 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 801 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 诚信 [1] => 花摊 [2] => 农林 [3] => 责编 [4] => 支付 ) ) [author] => Array ( ) ) 1