Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837249 [url] => /a/10001/201903/79f2af23b60da31a01732414448e0c5d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553076848 [sort] => 0 [title] => 逞凶斗狠、拉帮结派 最长刑期19年 [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/75276.html [tags] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 被告人 [2] => 人民法院 [3] => 内保 [4] => 19 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1122 [1] => 3300 [2] => 2634 [3] => 2078 [4] => 97215 [5] => 50643 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837249 [url] => /a/10001/201903/79f2af23b60da31a01732414448e0c5d.jpeg ) ) [id] => 75276 [pv] => 498 [virtual_pv] => 418 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 498 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 连江县 [1] => 被告人 [2] => 人民法院 [3] => 内保 [4] => 19 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 837252 [url] => /a/10001/201903/7e76fc2f64095881447bc7ee8eb6f655.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1553076723 [sort] => 0 [title] => 看油菜花何须去婺源,福州这里,花都开好了 [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/75270.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 837252 [url] => /a/10001/201903/7e76fc2f64095881447bc7ee8eb6f655.png ) ) [id] => 75270 [pv] => 595 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 595 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 834033 [url] => /a/10001/201903/627ad26043dcdf06b9435e30f2d984c9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552989332 [sort] => 0 [title] => 病人家属手机被盗,民警火速破案!嫌疑人居然是…… [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/75027.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,224,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 834033 [url] => /a/10001/201903/627ad26043dcdf06b9435e30f2d984c9.jpeg ) ) [id] => 75027 [pv] => 612 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [tran_published] => 03-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 612 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 833970 [url] => /a/10001/201903/ae1ffb82639ac5dc16e13ebdf28da91c.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552988337 [sort] => 0 [title] => “丢垃圾”这门课,你真的学会了吗? [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/75018.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 18679 [3] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 833970 [url] => /a/10001/201903/ae1ffb82639ac5dc16e13ebdf28da91c.png ) ) [id] => 75018 [pv] => 526 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 2 [tran_published] => 03-19 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 526 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 828633 [url] => /a/10001/201903/54011bae54fb530b10957bbde2d08a72.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552821281 [sort] => 0 [title] => 气象日专属福利!福州这两辆公交车可以免费坐 [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/74586.html [tags] => Array ( [0] => 气象日 [1] => 公交车 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 96588 [2] => 10593 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 828633 [url] => /a/10001/201903/54011bae54fb530b10957bbde2d08a72.jpeg ) ) [id] => 74586 [pv] => 450 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 1 [tran_published] => 03-17 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 450 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 气象日 [1] => 公交车 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825804 [url] => /a/10001/201903/8dc9f10e0ea845a7b897448ec26bf65e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552732131 [sort] => 0 [title] => 15年一贯制!4大校部!延安中学教育集团来了! [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/74412.html [tags] => Array ( [0] => 中学 [1] => 教育 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1605 [1] => 3300 [2] => 1101 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,228,224,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825804 [url] => /a/10001/201903/8dc9f10e0ea845a7b897448ec26bf65e.jpeg ) ) [id] => 74412 [pv] => 758 [virtual_pv] => 423 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 33 [digg] => 2 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 758 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 中学 [1] => 教育 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 825606 [url] => /a/10001/201903/61792d74b6284d1b68e0f58ac4053fc2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552730526 [sort] => 0 [title] => 惊险一幕!车辆行驶途中,迎面砸来了一个“塔吊节” [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/74403.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,228,224,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 825606 [url] => /a/10001/201903/61792d74b6284d1b68e0f58ac4053fc2.png ) ) [id] => 74403 [pv] => 504 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [tran_published] => 03-16 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 504 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822522 [url] => /a/10001/201903/9e63004f3ce219047db4311dbfa54f3b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552652838 [sort] => 0 [title] => 这场普法活动,和每个人的信用消费都有关! [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/74289.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822522 [url] => /a/10001/201903/9e63004f3ce219047db4311dbfa54f3b.png ) ) [id] => 74289 [pv] => 636 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 636 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822474 [url] => /a/10001/201903/aee533bcdd5b7b63227a26632ddef6b6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552650895 [sort] => 0 [title] => 诚信实验:“无人售卖”,是逃单占便宜还是自觉支付? [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/74286.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,224,228,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822474 [url] => /a/10001/201903/aee533bcdd5b7b63227a26632ddef6b6.png ) ) [id] => 74286 [pv] => 920 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 6 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 920 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 822387 [url] => /a/10001/201903/9e9215f5eda7e03da5c1cf54956c7921.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552650599 [sort] => 0 [title] => 福州“无人”花摊坚守9年成佳话,全靠它在支撑…… [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/74280.html [tags] => Array ( [0] => 诚信 [1] => 花摊 [2] => 农林 [3] => 责编 [4] => 支付 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 17709 [2] => 96291 [3] => 42897 [4] => 50039 [5] => 5439 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,224,228,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 822387 [url] => /a/10001/201903/9e9215f5eda7e03da5c1cf54956c7921.png ) ) [id] => 74280 [pv] => 801 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 22 [digg] => 0 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 801 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 诚信 [1] => 花摊 [2] => 农林 [3] => 责编 [4] => 支付 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 818712 [url] => /a/10001/201903/37348236e690cb82d814d092f3b1edcf.png ) [description] => 为给力救援点赞! [recommend] => 0 [published] => 1552559891 [sort] => 0 [title] => 35分钟!一场在高空上演的生命接力 [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/73980.html [tags] => Array ( [0] => 直升机 [1] => 救援 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 5894 [2] => 5686 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 818712 [url] => /a/10001/201903/37348236e690cb82d814d092f3b1edcf.png ) ) [id] => 73980 [pv] => 490 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [tran_published] => 03-14 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 490 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 直升机 [1] => 救援 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 35分钟!一场在高空上演的生命接力

  为给力救援点赞!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 814536 [url] => /a/10001/201903/ca7ead2925b2e9c1bf9fa09109e5ef0b.png ) [description] => 163亩花海美呆了! [recommend] => 0 [published] => 1552469611 [sort] => 0 [title] => 到鼓岭这片梯田,闻一闻春天的味道! [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/73746.html [tags] => Array ( [0] => 油菜花 [1] => 景耕 [2] => 轮作 [3] => 责编 [4] => 鼓岭 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 24847 [2] => 95916 [3] => 95919 [4] => 50039 [5] => 2807 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 814536 [url] => /a/10001/201903/ca7ead2925b2e9c1bf9fa09109e5ef0b.png ) ) [id] => 73746 [pv] => 1034 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 32 [digg] => 1 [tran_published] => 03-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 1034 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 油菜花 [1] => 景耕 [2] => 轮作 [3] => 责编 [4] => 鼓岭 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 到鼓岭这片梯田,闻一闻春天的味道!

  163亩花海美呆了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 814398 [url] => /a/10001/201903/55a16fbda0c66c3cdc0a197733397c2e.jpeg ) [description] => 有奖,速点! [recommend] => 0 [published] => 1552469044 [sort] => 0 [title] => e福州送“五福”啦,接福指南看这里! [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/73740.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 五福 [2] => APP [3] => 榕城 [4] => 幸运 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 34162 [3] => 707 [4] => 2200 [5] => 95913 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,224,214,228,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 814398 [url] => /a/10001/201903/55a16fbda0c66c3cdc0a197733397c2e.jpeg ) ) [id] => 73740 [pv] => 468 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [tran_published] => 03-13 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 468 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 五福 [2] => APP [3] => 榕城 [4] => 幸运 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • e福州送“五福”啦,接福指南看这里!

  有奖,速点!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 810075 [url] => /a/10001/201903/8b783c3b8438c0db246c8bbb85e4f57e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1552386806 [sort] => 0 [title] => 生命接力!21岁大学生捐献造血干细胞,挽救13岁少年 [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/73524.html [tags] => Array ( [0] => 陈夏雨 [1] => 干细胞 [2] => 造血 [3] => 配型 [4] => 患者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 95679 [2] => 23072 [3] => 26290 [4] => 95682 [5] => 1444 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 810075 [url] => /a/10001/201903/8b783c3b8438c0db246c8bbb85e4f57e.png ) ) [id] => 73524 [pv] => 605 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [tran_published] => 03-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 605 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 陈夏雨 [1] => 干细胞 [2] => 造血 [3] => 配型 [4] => 患者 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 810021 [url] => /a/10001/201903/be66c7b1b43a9c72afe4b263aa1b247c.jpeg ) [description] => 赞! [recommend] => 0 [published] => 1552386618 [sort] => 0 [title] => 剑出鞘!福州"扫黑除恶"原创MV发布! [url] => http://vimaxfaq.com/axw110/p/73521.html [tags] => Array ( [0] => 扫黑 [1] => 除恶 [2] => MV [3] => 民警 [4] => 一线 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 35832 [2] => 35896 [3] => 52373 [4] => 1104 [5] => 9705 ) [appid] => 1 [catids] => ,224,228,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 810021 [url] => /a/10001/201903/be66c7b1b43a9c72afe4b263aa1b247c.jpeg ) ) [id] => 73521 [pv] => 782 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 24 [digg] => 1 [tran_published] => 03-12 [model] => [is_hot_content] => [all_pv] => 782 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 扫黑 [1] => 除恶 [2] => MV [3] => 民警 [4] => 一线 ) ) [author] => Array ( ) ) 1